Al tijden wordt er gesproken over aanstaande fusies in het Leidse voetbal. De tering moet naar de nering worden gezet. Er zijn clubs die jeugdspelers tekort komen, een kader ontbreekt, het complex is niet toereikend of er zijn forse financiële tekorten. En die opsomming is nog niet eens compleet. Er wordt gesteld dat het zo niet langer kan. Verslaggever Cees Mentink ging her en der het badwater voelen en kreeg van de meeste politieke partijen en clubs reacties op stellingen aangaande het Leidse voetbal en de toekomst. Leidenamateurvoetbal.nl zal dit onderwerp blijven belichten en ziet dit artikel als een aftrap. Gooit CDA knuppel in het hoenderhok?

CDA stelde vragen

,,Er moet eindelijk eens duidelijkheid komen”, zegt Julius Terpstra, duo-raadslid van het CDA in de Leidse gemeenteraad. Hij doelt op de signalen die hem al enige tijd bereiken over de financiële problemen van clubs, het teruglopende aantal vrijwilligers en het groeiende tekort aan (jeugd)leden. Volgens Terpstra telt Leiden met 12 clubs misschien wel te veel voetbalverenigingen. Het lijkt hem een goede zaak wanneer eens helder wordt gemaakt hoe zij er voorstaan en of het raadzaam is tot fusies te komen. In de wandelgangen wordt over het samengaan van LSVV ’70 en Football Factory gefluisterd. Ook is bekend dat de in november 2014 – na 37 jaar! – afgetreden Lugdunum-voorzitter Phil Verstraten avances maakt richting buurman UVS. En zo zijn er nog wel meer geluiden over gewenste huwelijken of juist verweren om met een andere club in zee te gaan. Geruchten, nergens duidelijkheid of een aanzet tot actie, vindt Julius Terpstra.

Julius Terpstra
Julius Terpstra

Fractievoorzitter Klaas de Vries en Julius hebben vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). Zo willen De Vries en Terpstra (die bij LSVV ’70 speelt overigens) weten of B&W op de hoogte is van de penibele financiële situatie van sommige clubs. Ook vragen ze of B&W en met name sportwethouder Frank de Wit (D66) al in gesprek is over fusies, en zo ja, of alle Leidse voetbalverenigingen verplicht zijn deel te nemen aan de fusiegesprekken. De Vries en Terpstra gaan verder en vragen: ,, Is het de inzet van het college om het aantal Leidse voetbalverenigingen terug te brengen, en zo ja: hoeveel en welke clubs heeft B&W daarvoor in gedachte? En: hebben burgemeester en wethouders financiële  of andere middelen om clubs te dwingen tot een fusie, en zo ja: welke zijn deze middelen en zal het college zo nodig deze middelen inzetten?

Klaas de Vries
Klaas de Vries

De antwoorden zouden duidelijkheid kunnen – wellicht wel moeten – verschaffen. Het is echter niet uitgesloten dat wethouder De Wit de nodige slagen om de arm houdt en zal verwijzen naar een paragraaf in de Sportnota. Daarin staat aangekondigd  dat hij ‘in de begroting 2015 de Leidse voetbalwereld tegen het licht  te willen houden’.  De Wit spreekt weliswaar niet over fusies, maar voor hen die goed lezen – aldus  duoraadslid Terpstra – is één en één twee.

Het verbaast de CDA’ers dat er verenigingen zijn met een huurachterstand. Waarom laat de wethouder de bedragen oplopen, waarom gaat hij niet achter het geld aan? Hoe groot de huurschulden zijn, weten  De Vries en Terpstra niet. Ook dat willen ze van De Wit horen.

,,Wij zijn niet tegen fusies”,  benadrukken de politici. ,,Zo lang de clubs daar vrijwillig toe besluiten.” Nee, zij wil geen vertegenwoordiger van de gemeente om de gesprekken te leiden, zeker niet in deze tijd van een terugtredende overheid. Zij zouden het een goede zaak vinden wanneer de clubs zelf het voortouw nemen en de mogelijkheid tot fuseren bespreken. Misschien kan wel de KNVB bij het proces betrokken worden. De gemeente kan faciliteren door een kamer op het Stadhuis beschikbaar te stellen. ,,Hoe dan ook”, aldus De Vries en Terpstra, ,,er mag geen druk op de besprekingen staan; en zeker geen slikken of stikken.”

Het CDA, dat op 8 december 2014 de vragen heeft gesteld, verwacht begin februari de antwoorden. De beide CDA’ers hopen meer dan ooit op duidelijkheid van de wethouder die tot nu toe ‘schitterde in vaagheden’.  Dat zou weer een verder wachten kunnen betekenen. Eerder namelijk hebben CDA en VVD de wethouder gevraagd ‘de boel niet te laten sudderen’.

Bovenstaande werd enkele weken geleden aan het papier toevertrouwd. Inmiddels heeft het College van Burgemeester & Wethouders de vragen beantwoord, die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaten. De bal ligt bij de voetbalverenigingen.

Vragen van het CDA, Antwoorden B&W:

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders van het raadslid K. de Vries (CDA) inzake fusies Leidse voetbalverenigingen (ingekomen 8 december 2014), antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden d.d. 13 januari 2015):

Het CDA Leiden wil meer duidelijkheid over de mogelijk op handen zijnde fusie tussen Leidse voetbalclubs. Recentelijk kwam in het nieuws (Omroep West 28-11-2014) dat 12 Leidse voetbalverenigingen de aankomende periode voor de uitdaging staan om te fuseren. De clubs zouden kampen met financiële problemen, een tekort aan vrijwilligers en een tekort aan (jeugd)leden. Een aantal Leidse voetbalverenigingen ziet een eventuele fusie zitten, andere clubs zijn fel tegenstander. Duidelijk is dat de materie gevoelig ligt. Voetbal is een populaire sport in Leiden en het CDA Leiden koestert de grote maatschappelijke functies die de voetbalverenigingen vervullen. Echter leiden fusies niet altijd tot betere resultaten. Er zijn vele voorbeelden aan te dragen binnen andere sectoren waarbij fusies hebben geleid tot grote financiële problemen en een grotere afstand tot de mensen. In de visie van het CDA Leiden zou een fusie alleen succesvol tot stand kunnen komen wanneer de clubs zélf het initiatief hier toe nemen. In gedwongen fusies opgelegd door de gemeente of KNVB ziet het CDA Leiden geen heil. Veel voetballende Leidenaren hebben zich bij het CDA gemeld met de vraag wat er nu te gebeuren staat. Het CDA wil op grond van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad de volgende vragen stellen:

1. Is het college initiatiefnemer van de fusiegesprekken tussen verschillende Leidse voetbalverenigingen? Zo nee, wie is dan de initiatiefnemer?

,,In de brief van 11 september 2014 heeft de wethouder onderwijs, sport en duurzaamheid u geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de sportnota. In die brief is aangegeven dat de voetbalsector met een aantal problemen worstelt zoals: sommige verenigingen worden erg klein, de club financiën staan hier en daar onder zware druk en het aantal kaderleden neemt snel af. Een aantal voetbalverenigingen heeft aangegeven dat zij een sturende rol van de gemeente op het gebied van het revitaliseren van de sector noodzakelijk achten. In dat kader heeft de gemeente, in samenwerking met de KNVB, alle besturen van de Leidse voetbalverenigingen uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen aan de hand van een aantal stellingen. Deze bijeenkomst vond plaats op 27 november jl. en aanwezige bestuurders hebben open en eerlijk hun ideeën aangedragen over hoe er in Leiden een sterke en vitale voetbalsector kan worden gerealiseerd. Daarbij is uiteraard ook gesproken over de mogelijkheid tot fuseren, maar niet op de manier zoals dit in het nieuws is gekomen. Als vervolg op deze bijeenkomst zal er in het voorjaar van 2015 er met iedere vereniging apart gesproken worden om te inventariseren waar de knelpunten per vereniging precies zitten en dat moet uiteindelijk leiden tot een actieplan. Onze insteek is om uiteindelijk weer een gezonde en sterke voetbalsector te krijgen en gaat het niet om verenigingen een fusie op te leggen.”

2. Welke rol speelt de gemeente in de fusiegesprekken tussen de Leidse voetbalverenigingen en de KNVB?

,,Er zijn in de afgelopen jaren, op verzoek van een aantal verenigingen, oriënterende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van een fusie. Deze gesprekken zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Het voortouw bij deze gesprekken lag bij de verenigingen zelf. De gemeente is bereid om een faciliterende rol te spelen als voetbalverenigingen het initiatief nemen tot een fusie.”

3. Zijn alle Leidse voetbalverenigingen verplicht om deel te nemen aan de fusiegesprekken? Zo nee, welke voetbalverenigingen nemen deel aan de gesprekken?

,,Het gaat vooralsnog niet om fusiegesprekken maar om het in overleg met de verenigingen ontwikkelen van een actieplan om de voetbalsector te revitaliseren.”

4. Is de inzet van het college om het aantal Leidse voetbalclubs terug te brengen? Zo ja, naar hoeveel en welke clubs heeft u daarvoor in gedachte?

,,Het is niet de inzet om het aantal Leidse voetbalclubs terug te brengen, maar wij verwachten dat deze wel zullen gaan plaatsvinden om weer een vitale voetbalsector te krijgen. Daarbij hebben wij geen getallen in ons hoofd en hebben wij geen verenigingen in gedachte die mogelijk zouden moeten fuseren.”

5. Heeft het college financiële middelen in handen om clubs te dwingen tot een fusie? Zo ja, welke zijn dit en is het college bereid deze mogelijkheden in te zetten?

,,Er is geen sprake van gedwongen fusies.”

6. Deelt het college de visie van het CDA Leiden dat fusies alleen tot een succes te volbrengen zijn wanneer de verenigingen zélf het initiatief hiertoe nemen? Zo nee, waarom niet?

,,In principe zijn wij het hier mee eens, echter met alleen een fusie los je nog niet alle problemen op. Ook een fusievereniging zal ondersteund moeten worden om vitaal te worden en te blijven. Deze ondersteuning, vanuit de gemeente en de KNVB, zal in het actieplan worden opgenomen.”

Wethouder Frank de Wit
Wethouder Frank de Wit

Reacties vanuit de politiek

Julius Terpstra (CDA):

,,Het CDA is blij met de antwoorden van de wethouder. Voor ons is van belang dat er geen gedwongen fusies tot stand komen. Het CDA Leiden gelooft daar niet in. De wethouder is dit met ons eens. We wachten nu het onderzoek af.”

Yvonne van Delft (GroenLinks):

,,Fusies voetbalclubs? Ja. Het is broodnodig dat sportclubs die financieel niet gezond zijn en weinig leden hebben, gaan samenwerken of fuseren. Dat geldt voor voetbalclubs, maar dat kan wat ons betreft ook een samenwerking tussen clubs met verschillende sporten zijn, zodat exploitatie van accommodaties en velden gedeeld kunnen worden. Niet elke sportclub hoeft per se een eigen clubhuis te hebben. Dat is wat mij betreft achterhaald.”

Yvonne van Delft
Yvonne van Delft

Martijn Otten, duoraadslid (Partij van de Arbeid):

,,De gemeente heeft wel degelijk een rol in het ondersteunen van voetbalverenigingen. Voor de PvdA Leiden is sport enorm belangrijk een voetbal speelt daarin een grote rol met twaalf verenigingen en vele leden. Voetbaltechnisch houden GHC (zaterdag) en FC Boshuizen (zondag) de eer hoog voor Leiden in de 1e klasse. Er zijn echter ook problemen bij een aantal verenigingen: financiële tekorten, te weinig vrijwilligers, jeugdteams die moeten worden teruggetrokken vanwege een gebrek aan trainers of ouders die willen rijden, enzovoorts. Het is voor de PvdA erg belangrijk dat we hier oplossingen voor gaan zoeken, omdat dat goed is voor alle Leidse voetballers en omdat de velden ook goed bezet moeten worden. De gemeente is in gesprek met de voetbalverenigingen, en de verschillende problemen zullen waarschijnlijk ook verschillende oplossingen vereisen. Wat die oplossingen zullen zijn, weten we nu nog niet, omdat die gesprekken op dit moment nog worden gevoerd.”

Martijn Otten
Martijn Otten

,,Ik ben van plan om de komende maanden zelf ook te spreken met de voetbalverenigingen, zodat ik als raadslid goed kan beoordelen of de wethouder met goede voorstellen komt. Er zijn veel mensen betrokken bij het Leidse voetbal, dus hoop ik dat zij ook gaan meedenken hoe we de verenigingen gezonder kunnen maken. Maar laten wij vooral niet te negatief en bezorgd zijn. Het gaat erg goed met de Leidse sport en ik heb er alle vertrouwen in dat ook het voetbal, zowel binnen als buiten de lijnen, zeker weer zal bloeien.”

Aad van der Luit (D66):

,,Beste Julius (CDA), het is jammer dat je slechts wat roept en je door de verkeerde mensen laat souffleren. Nu de feiten: er is op 6 september 2014 overleg geweest met de voetbalverenigingen, op initiatief van Tom Holswilder, die de Leidse voetbalclubs op meerdere wijzen met raad en daad bijstaat. Lugdunum was daar vertegenwoordigd door Daan van Hemert. De conclusie was dat er iets moet gebeuren met het Leidse voetbal. Links of rechts om! Op 27 november 2014 is er overleg geweest met als deelnemers: de KNVB, de gemeente Leiden en de voetbalverenigingen, behalve Lugdunum en UVS, die zouden de uitnodiging niet hebben ontvangen. Een nare samenloop van omstandigheden. De aanwezige voetbalverenigingen  hebben afgesproken dat er in januari 2015 met alle voetbalverenigingen apart gesproken gaat worden over hoe ze zelf denken verder te moeten gaan.”

Aad van der Luit
Aad van der Luit

,,Met voetbalclub Lugdunum wordt al geruime tijd – elke vier weken – gesproken over allerlei lopende zaken! Wil je nu zeggen nu van wie jij je informatie hebt over ‘geen overleg met de voetbalclubs’ en ‘gedwongen fusies’. Of roep je echt maar wat… om zogenaamd politiek gewin? Het is jammer dat er aan de feiten voorbij wordt gegaan en men met halve waarheden zorgt voor onnodige onrust. Er is overleg, onder andere met GHC. Ik heb zelf een goed gesprek gehad met Patrick de Graaf van GHC, die constructief bezig is en het brede belang van het voetbal in Leiden ziet. Hoe de zaken er bij Lugdunum en UVS er voorstaan, is door het vertrek van de voorzitters onduidelijk. Ik weet niet hoe er overgedragen is, want ook met deze beide clubs is en was er regelmatig overleg, en zodra er een officiële afgevaardigde is gaat dat ‘gewoon’ door. Maar er zijn twee partijen nodig om tot iets te komen: één die helpt en één die geholpen wil worden. En daar moeten onfrisse politieke spelletjes bij achterwege blijven!

Ries van Walraven (SP):

,,Ik wil hier nog even over nadenken en  het in mijn fractie bespreken. Het is de gewoonte dat wij in de commissie O & S (Onderwijs & Sport) over dit soort zaken spreken. Maar we gaan ons erin verdiepen. Het lijkt me dat er wel iets moet gebeuren. Er zijn te veel voetbalverenigingen. De SP is zeker niet voor dwingen, eerder voor verleiden.”

Ries van Walraven
Ries van Walraven

Dick de Vos (Partij voor de Dieren):

,,De Partij voor de Dieren is niet per se voor of tegen een fusie tussen clubs. In sommige gevallen kan een fusie een doeltreffend middel zijn om problemen op te lossen, in andere niet. Als door veranderende omstandigheden (teruglopend ledenaantal en minder vrijwilligers) clubs in financiële problemen dreigen te komen, moet er actie ondernomen worden. Omdat de gemeente eigenaar is van de accommodaties, is de gemeente belanghebbende. Toch zien wij niet direct waarom de regierol bij de gemeente zou moeten liggen. Het zou van volwassenheid en verantwoordelijkheid van de clubs getuigen als ze hier zelf, met elkaar, over in gesprek gaan en de gemeente vragen aan te sluiten als dat nodig is Als dit gebeurt is het ook logisch dat de gemeente een zware stem in de besluitvorming krijgt.”

Dick de Vos
Dick de Vos

Carlijn Bergwerff (ChristenUnie):

 ,,De ChristenUnie ziet, net als het College, geen heil in gedwongen fusies. Het lijkt ons dat dit geen taak van de gemeente is. Wel zijn we blij met de faciliterende rol van de gemeente om de verenigingen te helpen om knelpunten op te lossen. Hopelijk leidt dit tot een meer vitale voetbalsector. Fusies zouden wat ons betreft een deel van de oplossing kúnnen zijn, maar we zien hier geen taak van de gemeente om dit af te dwingen.”

Carlijn Bergwerff
Carlijn Bergwerff

Juliette Gilissen (VVD):

 ,,Vanuit de VVD wordt al een aantal jaren gevraagd naar en gewezen op de stand van zaken en ontwikkelingen bij de Leidse voetbalverenigingen. En dat is niet alleen ingegeven vanwege de vraag of het financieel beter en verstandiger kan zijn om voetbalclubs eventueel samen te voegen, maar zeker ook vanwege het ruimtegebrek dat er voor andere sporten in Leiden is. Daarbij heb ik met name verwezen naar hockeyclub Roomburg waar men al jaren in een te krap ‘jasje’ zit. Het is doodzonde als er elders in de stad velden leeg en veelal onbespeeld liggen, terwijl de wachtlijsten voor hockeyende jeugd alleen maar  groeien.”

,,Waar het gaat om het al dan niet vrijwillig fuseren van voetbalverenigingen, daarover is de VVD in het verleden ook duidelijk geweest. Wij hebben de afgelopen jaren duidelijk aangegeven, dat wanneer een club de huur niet meer kan betalen, onvoldoende leden en vrijwilligers heeft, je je ernstig moet afvragen of zo’n club een toekomst heeft en niet beter af is bij het samengaan met een andere vereniging. Ik weet ‘dat is vloeken in de kerk’, maar de gemeente is er niet om armlastige en leeglopende clubs in leven te houden. Zoals ik al eerder aangaf, er zijn meerdere belangen in Leiden waar wij rekening mee moeten houden.”

Juliette Gilissen
Juliette Gilissen

,,Eerder hebben soortgelijke discussies gespeeld binnen de korfbalwereld. Dat ging misschien niet altijd van harte, maar daar zijn goede oplossingen gevonden. Ik wil benadrukken niet op voorhand voor opgelegde fusies te zijn. Natuurlijk is het beter wanneer de voetbalverenigingen  gezamenlijk optrekken en tot oplossingen komen, en hierbij zie ik zeker ook een rol weggelegd voor de gemeente, bij voorbeeld voor de breedtesportcoördinator die er aankomt. Maar laten wij nou niet naïef zijn, het is niet een natuurlijk proces dat een voetbalvereniging zichzelf opheft om zich bij een ander geheel vrijwillig en spontaan aan te sluiten. Het is mooi wat het CDA wenst, maar we moeten wel realistisch blijven. En als de gemeente wel een sturende rol moet spelen in deze problematiek, omdat het de sport in de breedte ten goede komt, dan moet dat maar.”

Reacties vanuit de clubs

Pieter van Schie (Football Factory):

,,Ik ben eigenlijk verbaasd. Er is een fraai staaltje paniekvoetbal aan de gang. Ik was afgelopen november in De Zijl, waar de clubs met elkaar gesproken hebben. Dat was een goede bijeenkomst, met een open dialoog. Een paar dagen later ontmoet ik iemand die met allerlei cowboyverhalen komt, die ik terugvind in een of ander plaatselijk suffertje. Waar die ‘krant’ de wijsheid vandaan haalde, weet ik niet, mij hebben ze niet gebeld. De gemeente Leiden stelt zich netjes op. Van enige druk is geen sprake, Leiden wil helpen waar dat nodig is. Vooralsnog laten ze het initiatief aan de clubs.”

Pieter van Schie
Pieter van Schie

,,Ja, die quotes van Julius Terpstra van het CDA… waarom zegt hij dat. ‘Ik heb gehoord’, zegt Julius. Dat zijn geruchten van een paar jaar geleden. Belachelijk, gepasseerde stations. Onze vereniging is een universiteitsclub, wij spelen als enige niet op gemeentegrond. Wij delen ons veld met de rugbyclub LSRG en verhuren ook aan ASC. De universiteit bepaalt de huur en verhuur. Wij hebben straks in feite een luxeprobleem, een veldentekort, want we groeien. Ik wacht verdere ontwikkelingen af en sta open voor elk gesprek. Football Factory zal ontwikkelingen op de voet blijven volgen en reageren wanneer dat nodig en nuttig is.”

Patrick van de Graaf / Dick Barnhoorn (GHC):

,,Het is een duidelijk verhaal dat de gehele politiek er in onze optiek terecht mee bezig is. Er zijn ook te veel clubs in Leiden, en enkele voor de hand liggende fusies moet mogelijk zijn, als je de juiste mensen kent en die met elkaar verbindt. Je kan de clubs niet dwingen maar gezien de situatie bij ons en ook bij andere verenigingen zou het noodzaak moeten zijn dat er fusiegesprekken op gang komen. Sentiment is niet meer van deze tijd, zeker als Leiden als voetbalstad nog ambities heeft om minimaal een eersteklasser te hebben op zaterdag en zondag kan dit niet, aangezien er te veel verenigingen zijn. De sponsorgelden zijn versplinterd, jeugdelftallen ‘hoppen’ van club naar club, waardoor een fatsoenlijke begroting slecht te maken is.”

,,Wij zijn zelf voorstander, ondanks het gezellige GHC, van een fusie. Het liefst met een zondagvereniging. Hierdoor is de bezettingsgraad hoog voor het complex en vallen er wellicht andere complexen in Leiden vrij, waarmee andere sporten die geen ruimte meer hebben, kunnen doorgroeien. Het GHC-bestuur denkt dat er best wel eens duidelijkheid gegeven mag worden, iedere penningmeester van een voetbalclub uit Leiden moet met hetzelfde probleem van tekorten kampen. Transparantie kan in dit geval een keer geen kwaad, in onze optiek.”

Patrick van de Graaf
Patrick van de Graaf

Vervolgend: ,,Wij van GHC zijn de afgelopen jaren met een zekere regelmaat in gesprek geweest met zusterverenigingen. Om aan elkaar te ‘snuffelen’ en te bezien of er misschien een (nieuwe) fusie mogelijk is. Helaas is dat tot op heden niet gelukt. Niet omdat het bestuur van GHC dit zo leuk acht om te doen, maar uit het feit dat wij echt met te veel voetbalclubs zijn gehuisvest in Leiden. GHC heeft al eerder aangegeven dat 12 clubs op een inwonersaantal van 117.000 wel erg veel is. Vergelijk deze situatie eens met Zoetermeer, da eenzelfde inwonersaantal heeft, met 5 (gezonde) voetbalclubs.”

,,Verder is het ook zo, dat de aard van de bevolking in de diverse stadsdelen van Leiden meespreekt in de samenstelling van – in dit geval – een voetbalvereniging. Ga maar na, eind jaren ’60, begin jaren ’70 was stadsdeel Zuid-West het gebied om je te huisvesten  als jong gezin. Nu tientallen jaren later, huisvesten zich daar nu uitsluitend senioren en bejaarden, en worden er al vele jaren geen woningen meer gebouwd voor de jongeren. Wij noemen dat heel netjes ‘de vergrijzing slaat links en rechts (Leiden Zuid-West) om zich heen’. Dit in tegenstelling tot heden 2015, bij de nieuwbouwwijk Roomburg, en daar is geen Leidse vereniging!”

Dick Barnhoorn
Dick Barnhoorn

,,Als bestuur van v.v. GHC weten wij dat vanuit de politiek Aad van der Luit altijd belangstellend informeert naar het reilen en zeilen op het sportpark De Vliet. Aad is een bevlogen man, die het sporthart op de juiste plek heeft, en bij wie je altijd terecht kunt met vragen c.q. problemen als vrijwilliger bij een sportclub.”

Jasper van Marwijk (DoCoS):

,,DoCoS staat positief tegenover de intentie en de wijze waarop de gemeente met de KNVB zich sterk maken voor het revitaliseren van het amateurvoetbal in Leiden. DoCoS denkt dat het Leids voetbal niet alleen naar zichzelf maar ook ten opzichte van de andere sporten en de Leidse belastingbetaler verplicht is om een serieuze poging te doen het beslag van ruimte, middelen en sportvoorzieningen efficiënter te benutten. Zeker in deze tijden waar kwetsbare burgers door bezuinigingen op zorg, welzijn en huishoudelijke ondersteuning in problemen dreigen te komen, mogen we onze ogen daarvoor niet sluiten. Als fusieclub – we zijn in 1937 uit een fusie geboren, dat weten veel mensen niet, maar zo is het – staat DoCoS daarom positief tegenover de inzet van de gemeente en het college om te komen tot een actie- en uitvoeringsplan Revitalisering Amateurvoetbal in Leiden.”

Jasper van Marwijk
Jasper van Marwijk

Wim Pikaar (FC Rijnland):

,,Wij, als FC Rijnland bestuur, zijn al enkele jaren in gesprek met vv Leiden. Hier praten wij niet alleen over fusie of samenwerking, maar ook uiteraard over complex aangelegenheden. Als wij kijken naar de financiële en sportieve situatie in voetballend Leiden, dan kun je niet anders dan constateren dat het slecht gesteld is met de voetbalclubs. Om een gezonde situatie te creëren is het, ons inziens, noodzakelijk dat wij ons in Leiden realiseren dat er gezonde clubs moeten worden gecreëerd.”

,,Maar moeten wij ons beseffen dat gezond een definitie is die in verschillende steden anders wordt gehanteerd. Tevens zijn wij van mening dat wij ook moeten kijken naar cultuurverschillen en dat er eerst een stimulerend effect vanuit het gemeentelijk sportbedrijf moet uitgaan. Met name de rol van mediator is weggelegd voor het gemeentelijk sportbedrijf, waarbij clubs moeten beseffen dat ze in meer en mindere mate mee moeten. Dit meer of mindere mate is afhankelijk van de financiële situatie van clubs. Met name de clubs die er financieel een bende van hebben gemaakt, zouden minder inspraak moeten hebben dan de ‘gezonde’ clubs. Want door op de winkel te passen hebben zij zich in een andere positie geplaatst. Kortom, wat mij betreft snel gesprekken over samengaan, geplaatst in het perspectief van de toekomst om complexen beter te benutten, en gemotiveerd door het Sportbedrijf. Tot zover even een korte reactie van het het FC Rijnland bestuur op fusies in het algemeen en FC Rijnland in het bijzonder.”

Wim Pikaar
Wim Pikaar

Rob Rosendahl (FC Boshuizen):

,,Wij weten nog niks. Wij van FC Boshuizen zijn wel voor fusies in Leiden. Maar dan wel met ondersteuning van de gemeente.”

Ed Immink (vv Leiden):

,,De voetbalvereniging Leiden is een gezonde en zonder schulden voetballende vereniging. Wij wachten het beleid van de gemeente Leiden af. Voor v.v. Leiden is een fusie niet noodzakelijk, maar wij zullen alles op de voet volgen wat de gemeente Leiden gaat doen.”

Ed Immink
Ed Immink

Freek Jansen (LSVV ’70):

,,Tijdens de reguliere bestuursvergadering hebben wij uiteraard ook gesproken over de situatie in het Leidse voetbal.  Onze club heeft geen eigen complex, we spelen onze wedstrijden bij Lugdunum, tot tevredenheid van beide partijen. LSVV ’70 is geen pion in het vraagstuk. Er zijn meer clubs die graag zien dat wij onze wedstrijden op hun velden spelen. Begrijpelijk, wij zorgen naast het gebruik van de velden ook voor extra inkomsten in de kantine. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en nemen natuurlijk deel aan de gesprekken. Vanuit de positie die wij innemen is het zeer aannemelijk dat zo er gefuseerd moet worden, wij de allerlaatste club in Leiden zijn die daartoe overgaat.”

Freek Jansen LSVV resultaat
Freek Jansen

Pieter van Dam (UVS):

,,Zoals bekend is maandag 26 januari bij UVS een nieuw bestuur aangetreden onder voorzitterschap van Mat de Tombe. Eerste prioriteit van het bestuur is om de vereniging in financieel en organisatorisch opzicht goed op de rit te krijgen en haar voetballende leden optimaal te faciliteren. Zoals ook bekend is UVS de grootste vereniging van Leiden. Het ledenaantal is nog steeds groeiende en het streven van het nieuwe bestuur is om de vereniging door te laten groeien naar 1.200 leden. Het fenomeen fusie is binnen de vereniging dan ook geen onderwerp van gesprek. Wij hebben wel kennis genomen van het feit dat sommige verenigingen in financieel zwaar weer verkeren en te maken hebben met een teruglopend ledenaantal en dan met name een afname van het aantal jeugdleden. Een fusie is volgens ons pas aan de orde als het voortbestaan van een vereniging echt op het spel staat. Intensieve samenwerking, bij voorbeeld door het combineren van jeugdteams, kan dan een tijdelijke oplossing bieden. Of het stopzetten van een jeugdafdeling en doorgaan als recreatieve seniorenclub.”

Pieter van Dam
Pieter van Dam

 

Note redactie: een enkele partij of club reageerde nog niet, maar eventuele feedback kan altijd nog worden toegevoegd aan dit artikel.

 

 

 

 

Comments are closed.