De KNVB is naar buiten gekomen met de (deels) nieuwe regels voor wat betreft het districtsbekertoernooi, die komende zaterdag van start gaat. Niet heel schokkend op zich, maar goed voor clubs om de regels wel te kennen. Derhalve met dank aan de beleidsbepalers van de KNVB hierbij de nodige wetenswaardigheden.

Artikel 1

Aan deze bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven standaardelftallen (met uitzondering van de standaardelftallen uitkomende in de tweede en derde divisie), evenals de kampioen en de periodekampioenen van de reserve hoofdklassen van het zaterdag- en zondag amateur veldvoetbal (2017/’18). Bij deelname aan de KNVB beker voor amateurs zijn de reglementaire bepalingen van categorie A heren standaard van toepassing.

Artikel 2

De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Een poule bestaat in principe uit vier, maar minimaal uit drie en maximaal uit vijf elftallen. De teams werken een halve competitie af.

Hoofdklasse De verenigingen die uitkomen in de hoofdklasse 2018/’19 zijn bij deelname aan de districtsbeker vrijgesteld voor de poulefase. Zij stromen in de eerste knock-outronde in.

Poules eerste en tweede klassen

Alle verenigingen die in de eerste en tweede klassen zaterdag- en zondagvoetbal van de zes districten uitkomen, worden bij elkaar ingedeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat verenigingen die in de competitie tegen elkaar uitkomen niet in dezelfde poule worden ingedeeld. Dit betekent dat elftallen uit verschillende districten bij elkaar kunnen worden ingedeeld. De nummers één en twee van de poules plaatsen zich voor de volgende ronde in hun district.

Overige poules

De verenigingen die uitkomen in de derde tot en met de laagste klassen standaardvoetbal, evenals de kampioenen en periodekampioenen van de reservehoofdklassen, worden per district bij elkaar ingedeeld. Voor zover mogelijk is er sprake van regionale indeling van de poules, rekening houdend met het niveau van de vereniging. De winnaar plaatst zich voor de volgende ronde.

Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het elftal met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Indien ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderlinge resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week vastgesteld. De beslissingswedstrijd wordt bij een gelijke stand na twee keer 45 minuten direct gevolgd door het nemen van strafschoppen, conform de spelregels veldvoetbal, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in de Spelregels veldvoetbal, de strafschoppen niet om en om worden genomen, maar volgens het zogeheten ABBA-systeem. Het ABBA-systeem houdt in dat ploeg A de eerste strafschop neemt en ploeg B de volgende twee, waarna ploeg A weer mag. De strafschoppenserie ziet er derhalve als volgt uit:

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 3e strafschop Ploeg B 4e strafschop Ploeg A 5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 7e strafschop Ploeg B 8e strafschop Ploeg A 9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 11e strafschop Ploeg B 12e strafschop Ploeg A 13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 15e strafschop Ploeg B 16e strafschop Ploeg A 17e strafschop Ploeg A 18e strafschop Ploeg B Enz.

Artikel 3

De verenigingen die uitkomen in de hoofdklasse, evenals de nummers één en twee van de poules die bestaan uit eerste en tweede klassen en de nummers één van de overige poules, vervolgen het bekertoernooi via het knockoutsysteem. De wedstrijden worden, door loting, per district vastgesteld op de wedstrijddagen die de betreffende medewerker organisatie competitie vaststelt. Vanaf de tweede knock-outronde is sprake van een verplichte openbare loting, waarbij de mogelijkheid bestaat direct door te loten voor de rest van het bekertoernooi.

Artikel 4

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de betreffende medewerker organisatie competitie als ontvangende vereniging is aangewezen. De wedstrijden worden in eerste instantie ingepland in de daarvoor aangewezen weekenden conform de speeldagenkalender 2018/’19. Indien één of beider partijen van een bekerwedstrijd echter in dat betreffende weekend geacht wordt een inhaalcompetitiewedstrijd te spelen, dan wordt de bekerwedstrijd midweeks ingepland.

Indien het thuisspelende team, ingeval van een doordeweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.

Indien als gevolg van het niet aanwezig zijn van verlichting op het hoofdveld uitgeweken moet worden naar een veld met verlichting maar zonder afrastering, geldt dit niet per definitie als een belemmering. Tenzij de veiligheid in het gedrang komt als gevolg van het aantal te verwachten toeschouwers, kunnen de wedstrijden op een veld zonder afrastering worden ingepland, waarbij de thuisspelende vereniging provisorische voorzorgsmaatregelen dient te nemen. Ingeval de veiligheid in het gedrang komt, als gevolg van het ontbreken van een afrastering, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben. De volgende wedstrijden moeten op het hoofdveld worden gespeeld: – De finales om de districtsbeker. – Alle landelijke finalewedstrijden om de KNVB beker voor amateurs.

Kan de thuisspelende vereniging één van bovengenoemde finales niet op het hoofdveld spelen, wordt de wedstrijd op het terrein van de tegenstander vastgesteld. Beschikt de tegenstander ook niet over het hoofdveld, dan wordt de wedstrijd op een neutraal terrein vastgesteld.

Artikel 5

Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. Als ook een zondagvereniging is betrokken, dan wordt de wedstrijd zover als mogelijk vastgesteld op zaterdag met aanvangstijdstip 17.00 uur. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door het ontbreken van een geschikte lichtinstallatie, dan wordt de wedstrijd vastgesteld op het uiterste aanvangstijdstip conform het gestelde in het Handboek competitiezaken AV. In overleg met de tegenstander kan ook de keuze vallen op een andere dag. Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende bekerronde.

Artikel 6 a.

Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals elders opgenomen in het Handboek competitiezaken AV.

b. Indien de thuisspelende vereniging – door welke oorzaak dan ook – niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk twee x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander. c. In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen vier x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en medewerker organisatie competitie, schriftelijk in kennis te zijn gesteld.

Artikel 7

Met uitzondering van de districtsfinale worden vanaf het knock-outsysteem de wedstrijden die eindigen in een gelijkspel, beslist overeenkomstig de volgende regeling: Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten moeten beide partijen strafschoppen nemen, conform de spelregels veldvoetbal, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in de Spelregels veldvoetbal, de strafschoppen niet om en om worden genomen, maar volgens het zogeheten ABBA-systeem. Het ABBA-systeem houdt in dat ploeg A de eerste strafschop neemt en ploeg B de volgende twee, waarna ploeg A weer mag. De strafschoppenserie ziet er derhalve als volgt uit:

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 3e strafschop Ploeg B 4e strafschop Ploeg A 5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 7e strafschop Ploeg B 8e strafschop Ploeg A 9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 11e strafschop Ploeg B 12e strafschop Ploeg A 13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 15e strafschop Ploeg B 16e strafschop Ploeg A 17e strafschop Ploeg A 18e strafschop Ploeg B Enz.

Artikel 8

Vanaf de kwartfinales staan de wedstrijden onder leiding van een door de KNVB aangesteld arbitraal trio. De KNVB kan besluiten ook bij andere bekerwedstrijden een arbitraal trio aan te stellen.

Artikel 9 a.

Een elftal dat niet opkomt bij één van de poulewedstrijden, is uitgesloten van verdere deelname. Alle uitslagen van de poulewedstrijden van dat elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Ook het elftal dat niet opkomt bij één van de vervolgwedstrijden is uitgesloten van verdere deelname. De betreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij het niet opkomen € 120,40 aan administratiekosten in rekening gebracht. Verder vergoedt de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten; zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. Voor een en ander is de goedkeuring nodig van het bestuur amateurvoetbal. b. Als een elftal niet opkomt tijdens de bekercompetitie c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van inschrijving, dan vervalt haar recht op deelname aan de KNVB beker in het daaropvolgende seizoen. Dit geldt ook als het recht op deelname aan de KNVB beker al uit andere hoofde is of nog kan worden verkregen.

Artikel 10

Een vereniging die een niet gerechtigde speler opstelt, wordt – afgezien van de maatregelen die de tuchtcommissie neemt – uitgesloten van verdere deelname.

Artikel 11

De eindstrijd bestaat uit een districtsfinale die op zaterdag 8, zondag 9 of maandag 10 juni 2019 wordt gespeeld. Is de wedstrijd na negentig minuten gelijk geëindigd, dan wordt beslist overeenkomstig de volgende regeling. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt verlenging van de wedstrijd met twee keer vijftien minuten. Is er dan nog geen beslissing gevallen, dan dienen strafschoppen te worden genomen volgens de “Spelregels veldvoetbal”, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in de Spelregels veldvoetbal, de strafschoppen niet om en om worden genomen, maar volgens het zogeheten ABBA-systeem. Het ABBA-systeem houdt in dat ploeg A de eerste strafschop neemt en ploeg B de volgende twee, waarna ploeg A weer mag. De strafschoppenserie ziet er derhalve als volgt uit:

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 3e strafschop Ploeg B 4e strafschop Ploeg A 5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 7e strafschop Ploeg B 8e strafschop Ploeg A 9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 11e strafschop Ploeg B 12e strafschop Ploeg A 13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 15e strafschop Ploeg B 16e strafschop Ploeg A 17e strafschop Ploeg A 18e strafschop Ploeg B Enz.

Artikel 12

De winnaar van ieder district ontvangt een door het betreffende bestuur beschikbaar gestelde beker die direct eigendom van de winnaar wordt. De winnende elftallen en de scheidsrechters ontvangen een herinneringsmedaille. De finalisten en de verliezende halve finalisten van de bekercompetitie in de districten hebben bovendien recht op deelname aan de KNVB beker BV/AV in het volgende seizoen. Dit geldt alleen voor 1e teams van verenigingen, 2e teams kunnen zich niet plaatsen voor de KNVB beker BV/AV.

Artikel 13

Entreegelden bekerwedstrijden in de poulefase: De thuisspelende vereniging in de poulewedstrijden mag entree heffen. De opbrengst hieruit komt geheel ten goede aan de thuisspelende vereniging. De thuisspelende vereniging dient de bezoekende vereniging vijftig gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en officials.

Artikel 14

Entreegelden bekerwedstrijden vanaf de knock-outfase: a. De thuisspelende vereniging is niet verplicht om entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats (aan anderen dan de houders van een geldig bewijs van toegang amateurvoetbal en de eigen leden), dan komt de bezoekende vereniging in aanmerking voor 50 procent van de recette. De thuisspelende vereniging behoort de bezoekende vereniging vijftig gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en officials. b. De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten, zoals voor bal, reclame, controle/kassa en het in orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette. c. Los van het onder a. gestelde behoort de thuisspelende vereniging 50 procent van de kosten van vervoer te vergoeden aan de bezoekende vereniging. De totale kosten van vervoer bedragen maximaal vijf auto’s à € 0,26 per kilometer. Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enzovoort. d. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven moet binnen veertien dagen na de wedstrijddag aan de tegenpartij worden toegezonden. Na akkoordbevinding moet de betaling van het verschuldigde bedrag plaatsvinden binnen acht dagen. Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de afrekening, dan moet zij deze binnen veertien dagen, voor een besluit hierover, voorleggen aan het bestuur amateurvoetbal. e. Als de districtsfinale plaatsvindt op een neutraal terrein of bij één van beide finalisten, dan komt de netto recette van de districtsbekerfinale ten goede aan beide finalisten, elk voor 50 procent. In tegenstelling tot lid a van dit artikel moeten de eigen leden ook entree betalen. De netto recette is de bruto recette minus de werkelijk gemaakte kosten van de organiserende vereniging tot een maximum van € 50,00. Tot laatstgenoemde kosten behoren: die voor het in orde brengen van het speelterrein, voor het gebruiken van een bal, voor de kassa, controle en reclames. Bij een tekort dienen de drie partijen de kosten te delen, ieder voor een derde. Het is niet verplicht entree te heffen.

Artikel 15

De betreffende verenigingen krijgen de scheidsrechterskosten naar rato belast.

Artikel 16

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal.

Bron: KNVB