Op verzoek van LeidenAmateurVoetbal (LAV) blikken de politieke partijen, die op woensdag 21 maart bij de gemeeteraadsverkiezingen dingen naar de gunst van de kiezers, terug op de afgelopen 4 jaar. Wat hebben ze in deze periode voor de sport betekend, met name voor de voetbalverenigingen? Tevens vroeg LAV wat de sport – ook hier weer vooral de voetbalverenigingen – van de partijen kunnen verwachten, en welke rol er in dit kader ligt voor de media in Leiden. Hier zijn de reacties.

CDA – Julius Terpstra, woordvoerder Sport

Extra kunstgras DoCoS

,,Een persoonlijk hoogtepunt was het realiseren van een nieuw kunstgrasveld voor DoCoS. Op initiatief van het CDA werd er een motie aangenomen dat er extra kleedkamers voor DoCoS en DIOK moesten komen en een extra kunstgrasveld voor DoCoS. Het veld wordt deze zomer aangelegd. Mooi dat dit nu na zoveel jaar eindelijk voor elkaar komt.”

Verenigingen ondersteunen

,,Daarnaast stonden de afgelopen 4 jaar qua voetbal in Leiden in het teken van Voetbal Vitaal. Het is goed dat we zijn begonnen met de vitalisering van de Leidse voetbalwereld. Echter mag Voetbal Vitaal geen kille saneringsactie betekenen. Op dit moment lijkt het wel die kant op te gaan. Jammer.

Het is goed dat de verenigingen aan verschillende criteria moeten voldoen, waarvan het treffen van een betalingsregeling met de gemeente de belangrijkste is. Schulden moeten volgens het CDA worden afbetaald.

Echter was ook onderdeel van het Voetbal Vitaal-plan om verenigingen te ondersteunen en te investeren in hun accommodaties. Dat lijkt wethouder Dirkse nu te zijn vergeten. Willen wij echt dat de Leidse jeugd niet meer gaat voetballen in Voorschoten en Leiderdorp, dan zullen wij als volgende stap ook moeten investeren in kleedkamers, kunstgrasvelden en vrijwilligers. Wat betreft het CDA gaan we aankomende jaren alle sportparken opknappen en wordt hier geld voor vrijgemaakt.

Het CDA wil dus inzetten op het ondersteunen van verenigingen, investeren in accommodaties en het ondersteunen van vrijwilligers!”

Media

,,Als politiek willen we ons zo min mogelijk bezighouden met de inhoud van de media. Het zou een mooie boel worden wanneer we daarover zouden gaan… Zelf lees ik met interesse de voetbalverslagen op jullie website. Klasse! Daarnaast zou ik jullie willen adviseren om de gemeenteraad in de gaten te houden, wanneer het gaat over Voetbal Vitaal. Houd de vinger aan de pols!”

 

GroenLinks – Yvonne van Delft, woordvoerder Sport

GroenLinks heeft de afgelopen 4 jaar de volgende resultaten behaald:

 • Groen blijven Roomburgerpark (2015). Nu staan wij wel open voor andere manieren van inrichting, maar zeker niet voor minder groen.
 • Alternatieve sportvisie met D66 en PvdA
 • Sportstimuleringsfonds (als tegenhanger van de miljoenen investeringen voor accommodaties); het fonds moet nieuwe manieren van sporten, bewegen en samenwerking tussen allerlei partijen stimuleren.
 • Geen nieuwe kunstgrasvelden met rubbergranulaat en mogelijkheden voor versneld opruimen van bestaand kunstgras met rubbergranulaat die het contourenplan buitensportaccommodaties kan bieden.
 • GroenLinks is een van initiatiefnemers om de ijshal nieuw te bouwen bij de Vliet (in plaats van geen ijshal meer zoals het college eind 2016 voorstelde).
 • Motie aangenomen in de gemeenteraad dat het huidige sportareaal behouden blijft (maar niet per se op dezelfde plek, om ontwikkelingen niet op slot te zetten).
 • Zwembad de Vliet klimaatneutraal.
 • Dit seizoen komen er al zonnecollectoren op het dak van het gebouw bij buitenbad de Vliet.

Waar gaat GroenLinks zich de komende 4 jaar voor inzetten?

 • Snelle realisatie van de grote sportaccommodaties, allen energieneutraal.
 • Afronden Voetbal Vitaal, waardoor er meer ruimte komt voor hockey, korfbal, rugby en voetbal (DoCoS en andere clubs die meer ruimte nodig hebben).
 • Open, duurzame wijksportparken waar ook kinderen uit de buurt kunnen sporten en spelen.
 • Beter gebruik van sportaccommodaties door anderen (kinderopvang, dagbesteding voor onder meer gehandicapten en ouderen.

Welke rol ligt er voor de Leidse media?

 • Het zou fijn zijn wanneer de media berichten over de zaken die er worden gerealiseerd.

Pieter Krol – Lijsttrekker ChristenUnie

Een korte terugblik

,,De ChristenUnie heeft in de afgelopen 4 jaar aandacht gevraagd voor de breedtesport. We vinden het belangrijk dat alle Leidenaren kunnen sporten en bewegen, jong en oud. Zo hebben we een voorstel aangenomen gekregen om ruimte te maken voor bewegen voor ouderen in de stad, hebben we aandacht gevraagd voor het behouden van ouderen- en babyzwemmen in Leiden Zuid-West en hebben we een voorstel ingediend om de zwemtarieven niet tot drie keer toe te verhogen. Ook hebben we standvastig gepleit voor het regelen van geld voor een nieuwe ijsbaan, toen bleek dat er een tekort in de financiële dekking was van 40%.”

,,Op het gebied van voetbal hebben we kritisch gekeken naar het voorstel van het college om het voetbal weer vitaal te maken, en naar de voorstellen die collega-raadsleden hierover hebben ingediend. Onze lijn is hierbij steeds geweest: laat zoveel mogelijk zeggenschap bij de voetbalverenigingen. Sport is iets wat niet allereerst van de overheid is. Het is van de samenleving. Voetbalverenigingen hebben een eigen karakter dat wordt gevormd door de mensen die er spelen, de mensen die er coachen, maar ook de mensen die erachter de bar staan of langs de lijn. De clubs zijn van de leden. Toch zagen we wel redenen om nu in te grijpen bij de Leidse voetbalclubs. We beoordeelden het Raadsvoorstel daarom als stevig, maar wel proportioneel. We gingen niet mee met de voorstellen van de fracties die de deadline wilden vervroegen. Sommige fracties wilden de termijn waarop voetbalclubs aan de eisen moeten voldoen vervroegen. Als gemeente hebben we de situatie zelf zo lang laten voortduren, en het is de vraag of spelers en clubs er nu echt beter van worden als het nu onder stoom en kokend water geregeld moet worden. We wilden daarom niet meegaan in het voorstel om de deadline te vervroegen.”

Waar gaat de ChristenUnie voor in de komende periode?

,,Als de gemeente plannen maakt over sport, dan wil de ChristenUnie meer aandacht voor de rol die vrijwilligers daarbij spelen en de vraag hoe de gemeente die vrijwilligers kan ondersteunen. Dat kan door een steunpunt voor vrijwilligers, waar vrijwilligers uit de hele stad hun vragen kunnen stellen of ideeën voor verbetering aan de gemeente kunnen voorleggen. Het is goed dat de gemeente voor vrijwilligers een collectieve verzekering heeft afgesloten. Die wil de ChristenUnie behouden.”

,,Sport is een goede manier om mensen uit alle lagen van de Leidse maatschappij met elkaar in contact te brengen. Bovendien is sporten gezond: het helpt bij het bestrijden van overgewicht, dat onder de Leidse jeugd een probleem is. Volgens de ChristenUnie verdient breedtesport daarom volop gemeentelijke steun. De ChristenUnie ziet het echter niet als taak van de gemeente om belastinggeld te steken in topsport. Om te zorgen dat ook de kleinere kinderen voldoende mogelijkheden hebben om te bewegen, wil de ChristenUnie niet bezuinigen op de speelplekken, maar blijven zorgen voor genoeg en groene speelplaatsen. Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen op school al in een vroeg stadium kennis maken met de verschillende sporten. Kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen kunnen wat de ChristenUnie betreft rekenen op de gemeente om bijvoorbeeld de contributie en sportspullen te betalen. De gemeente moet die mogelijkheid actief bekend maken bij scholen en ouders. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen en mensen met een handicap voldoende mogelijkheden krijgen om te sporten en bewegen. We zijn daarom voorstander van zogenaamde ‘beweegtuinen’. Dit zijn beweegtoestellen in een beweegvriendelijke buitenruimte, waardoor mensen met een rolstoel of rollator gemakkelijk kunnen bewegen. De hele openbare ruimte in de stad en in de wijken moet zo zijn ingericht dat jong en oud, met of zonder beperking, van de openbare ruimte gebruik kan maken.”

,,Het is belangrijk dat de publieke ruimte voor sporten in de stad zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Als dat nodig is kan de gemeente sportvelden herverdelen, bijvoorbeeld door sportclubs samen te laten werken. Zo kan ruimte effectief worden benut voor de sporten waar meer ruimte nodig is en blijven sportvelden niet onnodig onbespeeld. De ChristenUnie vindt dat de gemeente geld moet vrijmaken voor de nieuwbouw van de ijshal. Voor de meerkosten voor een grotere variant (333-meterbaan) is een bijdrage van co-financiering (zoals door regiogemeenten) wenselijk.

,,Op het gebied van voetbal zullen we de voortgang van Voetbal Vitaal nauwlettend volgen. We vinden het daarbij belangrijk dat de gemeente steeds n gesprek is met de voetbalverenigingen en hen ondersteunt om waar mogelijk aan de eisen van een vitale vereniging te voldoen.”

Welke rol ligt er voor de Leidse media?

,,Dat is niet aan de politiek; media maken eigenstandige afwegingen.”

Paul Dirkse – Lijstaanvoerder D66

Een terugblik op de afgelopen 4 jaar

,,Het besluit om een nieuw zwembad, een nieuwe ijshal en een nieuw indoor sportcentrum te bouwen is onder verantwoordelijkheid van de D66-wethouder met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen. Verder zijn er nieuwe sportzalen bijgekomen in het Houtkwartier, met een verenigingsruimte voor BS Leiden, en in de Kikkerpolder. Diverse kunstgrasvelden zijn er aangelegd, waaronder bij LV Lugdunum en HC Roomburg.”

,,Er is een visie opgesteld voor multifunctionele sportparken, waarin duidelijkheid is verschaft over welke sporten op welk sportpark gehuisvest zullen zijn. Er is samen met andere partijen een sportstimuleringsfonds opgericht van € 500.000,00. En tot slot zijn de criteria voor vitale voetbalclubs vastgesteld, die de basis vormen voor vitale voetbalclubs.”

De komende periode

,,D66 heeft in het verkiezingsprogramma geld vrijgemaakt voor de herinrichting van buitensportparken, te beginnen bij sportpark De Mors. Tevens blijft D66 sturen op zo snel mogelijke oplevering van de ijshal, het zwembad en het indoor sportcentrum. Tot slot wil D66 geld vrijmaken om kinderen in groep 4 of 5 de kans te geven een jaar lang gratis te sporten bij een sportclub.”

De rol van de Leidse media

,,Lokale media spelen een belangrijke rol. Daarom kiest D66 voor de oprichting van een lokaal journalistiek onderzoeksfonds.”

Partij voor de Dieren – Dick de Vos – woordvoerder Sport

,,Waarschijnlijk is het niet wat jullie gehoopt hadden, maar anders dan andere partijen doen we niet aan cliëntelisme, maar houden we vast aan onze idealen.”

,,De Partij voor de Dieren ziet sport als onderdeel van een gezonde levensstijl, net zoals gezond voedsel en bewegen. Sport heeft een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Wij vinden dat sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk moet zijn en kiezen daarbij eerder door breedtesport dan voor topsport. Zwemmen heeft onze bijzondere aandacht boven andere sporten. Een Nederlands kind moet kunnen zwemmen in ons waterrijke land. Ook groen in de stand vinden we belangrijk, voor de ongebonden sporter, die wil kunnen wandelen, skaten of hardlopen of een potje wil voetballen. Daar hebben we ons hard voor ingezet.”

,,We hebben met lede ogen aangezien dat in het voetbal steeds meer natuurlijk gras heeft plaatsgemaakt voor kunstgras. Dat is niet alleen ongezond, maar het neemt ook leefruimte weg voor vogels en andere dieren, die op het veld kunnen foerageren als het niet bespeeld wordt. De afgelopen 4 jaar hebben wij hier diverse malen fel protest tegen aangetekend en de komende jaren zullen we dit proberen terug te draaien. Zelfs in openbare parken is kunstgras aangelegd en dit is  wat ons betreft ongehoord.”

 

Van de navolgende partijen ontving onze redactie geen reactie. Het programma van de partijen geeft in elk geval het volgende aan:

PvdA Leiden werkt aan een sportief en gezond Leiden

Breedtesport en topsport versterken elkaar

1.       Sport verbroedert en verbindt. Daarom geeft de PvdA voorrang aan breedtesport (topsport wordt gezien als aanjager van breedtesport), verlengt de partij de samenwerking met het Jeugdsportfonds en wil ze op elke school een combinatiefunctionaris (iemand die kinderen stimuleert om te gaan sporten

2.       Nieuwe sportvoorzieningen zijn hoog nodig. Daar is de PvdA voor een nieuw zwembad naast buitenbad de Vliet, is zij voor een nieuwe regionale schaatsbaan van 333 meter en voor een nieuw indoor sportcentrum waarin basketbalclub ZZ Leiden haar thuisbasis heeft

3.       Leiden maken wij met elkaar groener. Daarom is  de PvdA tegen het volbouwen van ongebruikte sportvelden. Transformeer deze liever naar wijkparken

4.       Efficiënt gebruik van de openbare ruimte is noodzakelijk in een dichtbebouwde stad. Daarom is de PvdA er voor o weinig gebruikte voetbalvelden om te vormen in velden voor andere sporten, zoals bijvoorbeeld rugby en hockey

5.       Leden maken we samen. Daarom stimuleert de partij medegebruik van accommodaties en velden, zodat deze optimaal worden gebruikt. Intensieve samenwerking tussen sportclubs, ROC’s, basisscholen, Universiteit is daarvoor nodig.

 

Partij Sleutelstad – 3x is scheepsrecht

Voor de 3e maal doet Partij Sleutelstad (PS) mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2010 behaalde de partij 312 stemmen, in 2014 ging het een stuk beter met 533 stemmen. Lijsttrekker Maarten Kersten is er vast van overtuigd nu tenminste 1 zetel in de wacht te slepen. PS profileert zich als de partij die maandelijks een referendum wil houden en dat alles in het ‘lokaal belang’.

De partij wil lagere gemeentelasten, 4 uur gratis parkeren in winkelgebieden, daarmee de middenstand steunend. Ook staat Kersten voor een fusie in de regio: “5 Losse gemeenten? Niet meer van deze tijd.”

De paragraaf Onderwijs-Sport-Cultuur telt 3 compacte regels: schoolzwemmen en –sport terug, geen fusie clubs ten behoeve van woningbouw en een groot beeld van Rembrandt bij de entree  centrum

De SP wil:

1.       Diverse en betaalbare sport voor iedereen

2.       Investeren in breedtesport, de verenigingen en hun vrijwilligers

3.       Een breed aangeboden cursus leren vallen voor ouderen

4.       Sporten voor studenten op een een betaalbaar niveau houden

5.       Goed gebruik maken van de beschikbare ruimte door onder andere medegebruik. En variërende wedstrijddagen

6.       Duurzame sportfaciliteiten en natuurlijke grasvelden boven kunstgrasvelden

7.       Verenigingen compenseren voor vernielingen als gevolg van medegebruik

 

VVD – Schreeuwers bereiken niks voor jouw woonplaats, doeners wel

Het speerpunt Sport & Bewegen:

1.       Sport maakt de VVD toegankelijk voor álle Leidenaren

2.       Sportverenigingen zijn zoveel mogelijk zelfstandig

3.       Sportaccommodaties kun je dubbel gebruiken. Dat is handiger