Het zojuist aangetreden ingetreden interim bestuur meldt in aanvulling op de gisteren gedane mededeling van de Raad van Toezicht (RvT) nog het volgende. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 september 2019 is naar aanleiding van de rapportage van door de vereniging ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie het voltallige bestuur van Voorschoten ’97 afgetreden. Twee leden daarvan, te weten voorzitter Ton van Emmerik en secretaris Peter Dubbeling gaven aan niet beschikbaar te zijn voor het door deze commissie aanbevolen interim bestuur. Overeenkomstig het advies van de commissie machtigde de ALV de RvT invulling te geven aan de vorming van een interim bestuur.

Namens het (interim) bestuur Voorschoten ’97

Pieter van Dijken (voorzitter a.i.)                   Kees Hilders (secretaris a.i.)

—————————————————————————————————–

Geachte Leden van Voorschoten ’97,

Naar aanleiding van de op 17 september 2019 gehouden ALV, vraagt de Raad van Toezicht (RvT) uw aandacht voor het volgende.

Het advies van de onderzoekscommissie volgend op het door haar verrichtte onderzoek is met meerderheid van stemmen door de ALV overgenomen. Voor de volledigheid wordt hieronder het advies nog een keer herhaald:

Stel interim bestuur aan;
Interim Bestuur mag alleen lopende zaken behandelen;
Interim Bestuur gaat samen met Brug8 een nieuw Bestuur vormen zoals verwoord met 10 bestuursleden;
Verzoek aan Raad van Toezicht tot invulling van interim bestuur.
De RvT heeft na overleg met de resterende bestuursleden besloten om de voorzitter van de RvT (Pieter van Dijken) voor een periode van 3 maanden als interim bestuursvoorzitter van Voorschoten ’97 aan te stellen. Pieter van Dijken zal per direct terugtreden als voorzitter van de RvT, de overige twee leden van de RvT (Edwin Weststrate en Lenny van Klink blijven in functie). De reden om voor Pieter te kiezen als interim-voorzitter wordt vooral gemotiveerd vanuit de wens om de Vereniging op zo kort mogelijke termijn van een interim bestuur te voorzien.

Samenstelling van het interim bestuur van Voorschoten ’97 is als volgt:

Pieter van Dijken       – Voorzitter (ad interim)

Kees Hilders              – Secretaris (ad interim)

Marcel Wiggers          – Penningmeester (ad interim)

Dick Beelen               – Jeugdbestuur (ad interim)

Matthijs Ferguson       – Atletiek (ad interim)

Van Dijken zal samen met de overige bestuursleden de komende periode invulling gaan geven aan het advies van de onderzoekscommissie om samen met Brug8 een nieuw bestuur te vormen. Uiterlijk op 18 december aanstaande zal het interim-bestuur een nieuw bestuur aan de Algemene Vergadering voorstellen.

Wij dachten er goed aan te doen om de leden hierover te informeren.

De Raad van Toezicht

Pieter van Dijken

Lenny van Klink

Edwin Weststrate

Bron: website Voorschoten’97