De bouw en inpassing van zes sportzalen in het Houtkwartier en de Kikkerpolder vraagt om een constructief overleg tussen de gemeente en alle belanghebbenden. Die constructieve houding heeft volgens de voetbalvereniging UVS echter tot nu toe vrijwel ontbroken, zo betoogde Jan Kolen namens UVS tijdens een hoorzitting van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling over het ontwerpbestemmingsplan ‘Kikkerpolder en Da Vinci’ op donderdag 26 juni j.l..

Kolen is lid van de commissie Toekomst UVS-complex, die namens de voetbalvereniging UVS optreedt als gesprekspartner van de gemeente over de voorgenomen bouw van twee sportzalen naast de kantine van UVS en de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Reeds verschillende keren heeft UVS via haar advocaat bij de gemeente Leiden een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur om geïnformeerd te worden over de bouwplannen in de Kikkerpolder en het Houtkwartier.

Om het tekort aan sportzalen voor het sportonderwijs op te lossen wil de gemeente vier sportzalen in het Houtkwartier bouwen en twee op het complex van UVS in de Kikkerpolder. De wijkvereniging Houtkwartier heeft echter recent aangegeven dat er in haar wijk slechts ruimte is voor twee sportzalen en dat de resterende vier sportzalen beter in de Kikkerpolder gebouwd kunnen worden.In september moet de Leidse gemeenteraad een beslissing nemen over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kikkerpolder en Da Vinci’ en daarmee ook over de bouwlocaties voor de zes sportzalen in het Houtkwartier en de Kikkerpolder.

Waardevol natuurlandschap

Tijdens de hoorzitting betoogde Kolen, die als hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel Erfgoed is verbonden aan de Universiteit Leiden, dat de gemeente ook onvoldoende oog heeft voor de archeologische en landschappelijke waarde van het gebied in de Kikkerpolder waar de gemeente sportzalen wil bouwen. De Kikkerpolder is onderdeel van veruit het meest waardevolle cultuur- en natuurlandschap van de regio Leiden, dat tevens een van de meest bijzondere landschappen is van de Provincie Zuid-Holland. Het gaat om de zogenaamde landgoedzone van Rhijngeest, Endegeest en Oud-Poelgeest, dat op de grens ligt van Leiden en Oegstgeest. Kolen: “De door de gemeente gekozen bouwlocatie zou wel eens waardevolle archeologische sporen kunnen bevatten. Het bevindt zich namelijk op of nabij de flank van een oude strandwal, waarop elders in Zuid-Holland waardevolle sporen van bewoning en landgebruik uit de prehistorie en Romeinse tijd zijn aangetroffen.”

Hij vervolgt:”Alle argumenten om zorgvuldig om te gaan met dit landschap zijn al verschillende keren door ons uiteengezet in het overleg met gemeente. De gemeente die het groene karakter van de stad juist zo graag wil versterken heeft er echter om onverklaarbare redenen en met een mathematische precisie voor gekozen om de twee reeds geplande sportzalen nu juist te laten verrijzen in een van de weinige nog open, groene zones van de landgoedzone.”

Onveilig

UVS kiest daarom liever voor een andere bouwlocatie in de Kikkerpolder en wordt daarin gesteund door onafhankelijke deskundigen op het gebied van archeologie en landschapsarchitectuur. De voetbalvereniging ziet daarbij ook goede mogelijkheden om de bouw van sportzalen te combineren met haar eigen plannen om de bestaande maar verouderde accommodatie te renoveren.

Jan Kolen: “De nieuwbouw van de beoogde sportzalen legt een groot beslag op de spaarzame ruimte waarover UVS nog beschikt. Uit een recent onderzoek van de KNVB is bovendien gebleken dat het UVS-complex al vele jaren niet meer voldoet aan de basiseisen: UVS heeft onvoldoende velden (en ook onvoldoende kunstgrasvelden) en dat terwijl de vereniging nog steeds groeit. Verder is de capaciteit van het oude kleedkamergebouw ontoereikend, terwijl de hoofdtribune onveilig is en eigenlijk gesloopt zou moeten worden. UVS vraagt al vele jaren aandacht voor deze problemen, maar een reactie van de gemeente is tot op heden uitgebleven.”

Uniek ecologisch sportcomplex

Als de wensen en ideeën van UVS én de gemeente Leiden beter op elkaar afgestemd worden, zou volgens Kolen in de Kikkerpolder een ecologisch verantwoord sportcomplex gerealiseerd kunnen worden dat aangemerkt kan worden als uniek in Nederland. Dat vraagt volgens hem wel om een constructief overleg met alle betrokken partijen en belanghebbenden. Zonder dat overleg loopt de gemeente het risico dat haar bouwplannen voor zes sportzalen ernstig vertraagd worden en het sportonderwijs langer dan nodig gedupeerd wordt.

UVS onderkent overigens wel degelijk het brede maatschappelijk belang dat speelt bij de bouw van sportzalen op haar complex. De vereniging is dan ook niet bij voorbaat tegen de bouw van een of meer sportzalen in de Kikkerpolder. UVS is juist bereid om constructief met de gemeente en andere belanghebbenden mee te denken over de beste oplossing waarbij rekening wordt gehouden met de archeologische en maatschappelijke waarde van het gebied waarin de gemeente wil bouwen. Jan Kolen: “Vanzelfsprekend verliest UVS met de voorgenomen nieuwbouw nog meer ruimte op haar complex. Daarvoor verwacht de vereniging redelijkerwijs een passende compensatie.“