Het is de afgelopen tijd wat rustiger geweest rondom de berichtgeving over de fusie tussen UDO en vv Oegstgeest. Het lijkt wel of er wat minder aan de fusie is gewerkt. De praktijk is echter heel anders.

De verschillende werkgroepen zijn volop bezig om de fusie verder voor te bereiden. In dat proces komen we wel steeds tegen dat we nog niet als één (fusie) vereniging kunnen handelen. Dat komt doordat we te maken hebben met de herindeling van de Voscuyl. Die herindeling hebben we niet in eigen hand. We zijn ook afhankelijk van de gemeente. Bij de herindeling gaat het niet alleen om de praktische haalbaarheid. Het gaat ook om de financiële haalbaarheid. Aan de praktische haalbaarheid twijfelt niemand. De financiële haalbaarheid is een veel grotere uitdaging.

In de afgelopen maanden is er door de Voscuyl-verenigingen hard gewerkt aan een business case. In deze case hebben korfbalvereniging Fiks, de Oegstgeester Golf Club en de voetbalverenigingen UDO en Oegstgeest plannen gemaakt voor een herindeling van de Voscuyl. Er zijn een aantal varianten uitgewerkt om de inrichting van de Voscuyl zodanig te veranderen dat er ruimte komt voor een fusievereniging met voldoende velden aan de ene kant van het complex en een golfbaan aan de andere kant van het complex. Met Fiks daartussen in.
In een eerder stadium presenteerden wij u een Voscuyl plan. Dit plan vormt de basis van de business case. De business case is opgesteld in opdracht van de gemeente onder leiding van een externe procesbegeleider. Waar nodig heeft de gemeente op ambtelijk niveau volop meegewerkt aan deze case. Het plan belicht het gebruik van de Voscuyl in verleden en heden, maar vooral in de toekomst. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een plan waarin de herindeling van de Voscuyl wordt toegelicht. In verschillende varianten wordt vervolgens de financiële haalbaarheid van het plan belicht.

Inmiddels is de business case afgerond en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Het college zal in één van komende vergaderingen een oordeel vormen over de inhoud van de business case en deze daarna aanbieden aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft dan gelegenheid om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsvergadering van 30 maart waarin de business case aan de orde komt. Dan kan duidelijk worden voor welke variant de raad een voorkeur zal hebben. Mede aan de hand van die keuze wordt duidelijk of de feitelijke fusie tussen de voetbalverenigingen een feit kan worden.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de uiteindelijke keuze voldoende houvast zal bieden voor een mooie fusieclub in de toekomst. Voorwaarde voor de fusie blijft dat de fusie alleen mogelijk is als er voldoende perspectief is voor een betaalbare oplossing met voldoende kunstgras en voldoende kleedkamers voor de voetballers. Een nieuw ingedeelde Voscuyl die betaalbaar is voor alle Voscuyl clubs (en dus ook voor de fusieclub) en tegelijk ook betaalbaar is voor de gemeente. Gelukkig voorziet de business case in voldoende varianten.

Zoals gezegd zijn de diverse werkgroepen volop bezig om de fusie verder uit te werken. Remmende factor blijkt keer op keer het nog niet zijn van één nieuwe vereniging. Voor het aangaan van verplichtingen en het onderhandelen met financiers bijvoorbeeld hebben we meer zekerheid nodig. Wat dat betreft is het nog even afwachten.
Dat is de voornaamste reden waarom de FBC besloten heeft om het feitelijke samengaan te laten plaatsvinden op het moment dat er over de accommodatie meer en voldoende zekerheid is. Het uitstellen van het als één club deelnemen aan de komende competitie is dan een logische stap. Het geeft even een relatieve rust in het proces.

Staat de fusie dan stil?

Geenszins! De financiële werkgroep rekent de modellen uit de business case door voor de verschillende varianten. Binnen die berekeningen blijkt dat er verschillende varianten haalbaar zijn. De werkgroep cultuur heeft zich gebogen over een naam en de nieuwe clubkleuren. De werkgroep accommodatie en horeca heeft voor de business case een overzicht van de nieuwbouw ontworpen. De werkgroep juridische zaken is bezig met het opstellen van de juridische documenten. De werkgroep commerciële zaken buigt zich over onder andere het kledingplan. De werkgroep technische zaken heeft even pas op de plaats gemaakt.

In de komende weken gaan de besturen van Fiks, OGC, UDO en vvO de business-case bespreken met de politieke partijen. Maar daarvoor moet het college eerst de business aan de politiek doorsturen. Dat zal na 17 januari zijn. Eind januari verzorgt de FBC dan met de werkgroepen een avond voor de leden van beide clubs waarin verschillende presentaties aan de orde komen. Er is dan zeker aandacht voor de verschillende varianten in de business-case met de mogelijke financiële consequenties. Maar er is ook aandacht voor de nieuwe clubnaam en een presentatie van de mogelijke nieuwe clubkleuren.

Dat belooft dus een interessante avond te worden.

Jan van den Broeck voorzitter vv Oegstgeest
Luuk van der Zon voorzitter vv UDO